Droga do zatrudnienia II (KD 35)

 

SYSTEMA Sp. z o.o. zaprasza do udziału
w projekcie „Droga do zatrudnienia II” realizowanym na terenie małopolski mającym na celu aktywizację zawodową osób poszukujących pracy.

Cele projektu:

Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych oraz kobiet.

Planowane efekty:

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych , objętych wsparciem w programie- 55
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie- 5
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie- 5
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- 10
Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie- 10 (w tym 3 osoby 50+)
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie- 30 (w tym 3 ON)

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ:

Osoby powyżej 50 r.ż.- 35%
Osoby o niskich kwalifikacjach- 40%
Osoby długotrwale bezrobotne – 35%
Osoby niepełnosprawne- 35%
Kobiety- 40%

Całkowitą wartość projektu: 899 936,40 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 854 938,95
Okres realizacji projektu:2018.09.01- 2 020.02.29
Okres rekrutacji: trwa rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania miejsc

 

W ramach projektu „Droga do zatrudnienia II” oferujemy:

 • Indywidualne i grupowe zajęcia z Doradcą Zawodowym
 • Poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • Pośrednictwo Pracy: Indywidualne i grupowe zajęcia z pośrednikiem pracy
 • Szkolenia dla pracowników w zakresie kompetencji wymaganych na stanowisku pracy
 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE
 • Refundację kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną podczas trwania szkolenia

 

 • Staże Zawodowe:
 • Staż zawodowy dla 16 osób na 3 miesiące

 (1 017,40 zł netto miesięcznie)

 • Zwrot kosztów dojazdu na staż i z powrotem dla uczestników projektu

 

 • Subsydiowane zatrudnienie pracownika dla 26 osób

_________________________________________

Pracodawcom oferujemy:

 • Stażystę na 3 miesiące, który jest wynagradzany w ramach projektu.
 • Wynagrodzenie opiekuna stażysty w wysokości 250 zł brutto miesięcznie
 • Bezpłatnego pracownika przez okres 6 miesięcy w ramach subsydiowanego zatrudnienia -refundacja kosztów wynagrodzenia (ok 3000 zł brutto) dla 26 osób (pomoc de minimis)
 • Zwrot kosztów badań lekarskich

Wymagania stawiane pracodawcom:

3 miesięczne zatrudnienie pracownika na minimum 0,5 etatu po okresie trwania stażu lub subsydiowanego zatrudnienia

_________________________________________

Do projektu można zakwalifikować osoby, które ukończyły 30 lat i są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz spełniają minimum jedną dodatkową cechę:

 • Status osoby bezrobotnej powyżej 1 roku
  (weryfikowane na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy)
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)
 • Osoby niepełnosprawne
  (orzeczenie o niepełnosprawności)
 • Osoby po 50 roku życia
 • Kobiety i mężczyźni w wieku 30-49 lat w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

 

Pierwszeństwo w udziale do projektu mają osoby, które spełniają jak najwięcej cech

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE
JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

______________________________________________

KONTAKT:

SYSTEMA sp. z o.o.

 Biuro Projektu

Ul. Nawojowska 4, lok. 211, 33-300 Nowy Sącz

tel. 884 877 177

www.drogadozatrudnienia2.systema.pl

drogadozatrudnienia@systema.pl

Projekt „Droga do zatrudnienia II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020

 

OFERTA STAŻU

3 MIESIĘCZNY STAŻ dla osób, które ukończyły 30 lat,bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkują powiat: proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski i dąbrowski, wielicki, m. Tarnów

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Płatny staż (oraz zwrot kosztów dojazdu na staż)
 • możliwość zdobycia doświadczenia w zespole projektowym
 • pracę wśród doświadczonych Specjalistów
 • szansę realizacji ciekawych projektów

Twoim zadaniem będzie:

 • instalowanie i konfiguracja systemów rodziny Windows
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w biurze
 • doradztwo oraz opieka nad firmowym sprzętem i oprogramowaniem
 • testowanie oprogramowania

 

Oczekujemy od Ciebie:

 • Mile widziane wykształcenie techniczne
 • umiejętności myślenia analitycznego
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Wiedzy ogólnej z zakresu informatyki,
 • znajomość systemów operacyjnych MS Windows (instalacja i konfiguracja)
 • znajomość pakietu MS Office, Open Office,
 • dokładności i terminowości wykonania powierzonych zadań.

 

Dodatkowe informacje

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres praca@systema.pl z dopiskiem REF.Staż.Tech.1

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydatom zapewniamy poufność, możliwość kontaktu w dogodnych godzinach, informację zwrotną na temat przebiegu rekrutacji oraz jasny i przejrzysty proces rekrutacji.