Do Zatrudnienia z POWERem

SYSTEMA Sp. z o.o. zaprasza do udziału
w projekcie „Do zatrudnienia z POWERem” realizowanym na terenie Podhala mającym na celu aktywizację zawodową osób poszukujących pracy.

Biuro projektu: Ul. Kolejowa 23, Nowy Targ
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00
Mail: power@sytema.pl
Tel: 884 877 177
Wpis do KRAZ pod numerem 23777

Uwaga! Osoby z niepełnosprawnością ruchową proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Spotkania będą odbywały się w pokoju nr. 1.18.

Zapraszamy do udziału w projekcie:
Osoby w wieku 15-29 lat:
1) bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy (osoby wyłącznie należące do kategorii NEET), w tym osoby z niepełnosprawnością;
2) pracujące należące do jednej z grup: imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki oraz osoby odchodzące z rolnictwa 
zamieszkujące powiaty: nowotarski, suski, tatrzański

Jako AGENCJA ZATRUDNIENIA wpisana do KRAZ pod numerem 23777 OFERUJEMY:
kursy zawodowe – stypendium szkoleniowe w wysokości: 1 489,00 zł (za min. 150h szkolenia)
– płatne 3 miesięczne staże zawodowe
– badania lekarskie i BHP
– spotkania z Doradcą Zawodowym
– pomoc Pośrednika Pracy

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARĆ W PROJEKCIE 05.2023

„DO ZATRUDNIEINA Z POWEREM”

Projekt realizowany przez Systema Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 04 listopada 2020 r., nr POWR.01.02.01-12-0041/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 2 356 320,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 238 504,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 1 985 906,50 PLN
Kwota dotacji celowej: 252 597,50 PLN
Kwota wkładu własnego: 117 816,00 PLN

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
 

Zapraszamy osoby w wieku 15-29 roku życia do udziału w projekcie pn. „Do zatrudnienia z POWERem”
Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 15-29 lat, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W ramach projektu zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile wpisują się w grupy docelowe projektu

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 – 30.06.2023

Celem projektu jest:
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 200 osób młodych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy oraz pracujących w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkująca na terenie powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:

  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami a także
  • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
  • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia,
  • zwrot kosztów dojazdu na wsparcia oraz refundację kosztów opieki nad osobą zależną lub osobą wymagającą dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca  i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub mailowe.

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu  zapewni szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji. Potrzebę dostosownia wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo: power@systema.pl lub pod numerami telefonu 884 877 177

Biuro projektu i miejsca realizacji wsparcia są dostępne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA DO PROJEKTU – przewidziano publikację 3 list rankingowych dla każdej z grup: (osoby bierne zawodowo, bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz pracujące). 
Listy będą publikowane po zakończeniu tury rekrutacyjnej. W przypadku braku zgłoszeń uczestników danej grupy – lista nie zostanie opublikowana. 

1 TURA REKRUTACYJNA: 01.11.2020 – 30.11.2020 rok
Lista rankingowa 1 (11.2020) – osoby bierne zawodowo

2 TURA REKRUTACYJNA: 01.12.2020 – 31.12.2020 rok
Lista rankingowa 2 (12.2020) – osoby bierne zawodowo

3 TURA REKRUTACYJNA: 01.01.2021 – 31.01.2021 rok
Lista rankingowa 3 (01.2021) – osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 1 (01.2021) –osoby bezrobotne

4 TURA REKRUTACYJNA: 01.02.2021 – 28.02.2021 rok
Lista rankingowa 4 (02.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 4 (02.2021) osoby bezrobotne

5 TURA REKRUTACYJNA: 01.03.2021 – 31.03.2021 rok
Lista rankingowa 5 (03.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 5 (03.2021) osoby bezrobotne

6 TURA REKRUTACYJNA: 01.04.2021 – 30.04.2021 rok
Lista rankingowa 6 (04.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 6 (04.2021) osoby bezrobotne

7 TURY REKRUTACYJNE: MAJ rok
Lista rankingowa 7 (05.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 7 (05.2021) osoby bezrobotne

8 TURY REKRUTACYJNE: CZERWIEC 2021 ROK
Lista rankingowa 8 (11-17.06.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 8 (1-2.06.2021) osoby pracujące
Lista rankingowa 8 (3-10.06.2021) osoby pracujące
Lista rankingowa 8 (25-31.06.2021) osoby bezrobotne

9 TURY REKRUTACYJNE: LIPIEC 2021 ROK
Lista rankingowa 9 (25.07-02.07.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 9 (16.07-22.07.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 9 (03-07.07.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 9 (25.07-02.07.2021) osoby pracujące

10 TURA REKRUTACYJNA: 01.08.2021 – 31.08.2021 rok
Lista rankingowa 10 (06-12.08.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 10 (20-26.08.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 10 (20-26.08.2021) osoby bezrobotne

11 TURA REKRUTACYJNA: 01.09.2021 – 30.09.2021 rok
Lista rankingowa 11 (27.08-02.09.2021) osoby bierne zawodowo

12 TURA REKRUTACYJNA: 01.10.2021 – 31.10.2021 rok
Lista rankingowa 12 (01-07.10.2021) osoby bezrobotne
Lista rankingowa 12 (08-14.10.2021) osoby bezrobotne
Lista rankingowa 12 (22-28.08.2021) osoby bezrobotne
Lista rankingowa 12 (01-07.10.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 12 (08-14.10.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 12 (15-21.10.2021) osoby bierne zawodowo


13 TURA REKRUTACYJNA: 01.11.2021 – 30.11.2021 rok
Lista rankingowa 13 (29.10-04.11.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 13 (12-18.11.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 13 (12-18.11.2021) osoby bezrobotne
Lista rankingowa 13 (05-10.11.2021) osoby pracujące

14 TURA REKRUTACYJNA: 01.12.2021 – 31.12.2021 rok
Lista rankingowa 14 (26.11-02.12.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 14 (03-09.12.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 14 (03-16.12.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 14 (23-30.12.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 14 (03-06.12.2021) osoby pracujące

15 TURA REKRUTACYJNA: 01.01.2021 – 31.01.2022 rok
Lista rankingowa 15 (14-20.01.2022) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 15 (31.12-07.01.2022) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 15 (26.11-02.01.2022) osoby bezrobotne

16 TURA REKRUTACYJNA: 01.02.2021 – 28.02.2022 rok
Lista rankingowa 16 (28.01-10.02.2022) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 16 (28.01-10.02.2022) osoby pracujące

17 TURA REKRUTACYJNA: 01.03.2021 – 31.03.2022 rok
Lista rankingowa 17 (25.02-03.03.2022) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 17 (18.24-03.2022) osoby bierne zawodowo

18 TURA REKRUTACYJNA: 01.04.2021 – 31.04.2022 rok
Lista rankingowa 18 (01-07.04.2022) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 18 (08-14.04.2022) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 18 (15-21.04.2022) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 18 (22-28.04.2022) osoby bezrobotne
Lista rankingowa 18 (08-14.04.2022) osoby bezrobotne
Lista rankingowa 18 (01-07.04.2022) osoby bezrobotne
Lista rankingowa 18 (08-14.04.2022) osoby pracujące
Lista rankingowa 18 (01-07.04.2022) osoby pracujące

19 TURA REKRUTACYJNA: 01.05.2021 – 31.05.2022 rok
Lista rankingowa 19 (29.04-05.05.2022) osoby bezrobotne
Lista rankingowa 19 (29.04-05.05.2022) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 19 (06-12.05.2022) osoby bierne zawodowo

ARCHIWUM TUR REKRUTACYJNYCH ZA 2022 ROK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACUJĄCYCH ORAZ BIERNYCH ZAWODOWO:
Listy rankingowe za okres: 06-12.2022 rok

REKRUTACJA NA ROK 2023:
Lista rankingowa (06-12.01.2023) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa (30.12.22-05.01.2023) osoby bezrobotne
Lista rankingowa (13-19.01.2023) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa (20-26.01.2023) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa (20-26.01.2023) osoby bezrobotne
Lista rankingowa (27.01-02.02.2023) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa (10-16.02.2023) osoby bezrobotne
Lista rankingowa (10-16.02.2023) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa (17-23.02.2023) osoby bezrobotne
Lista rankingowa (17-23.02.2023) osoby bierne zawodowo