Do Zatrudnienia z POWERem

SYSTEMA Sp. z o.o. zaprasza do udziału
w projekcie „Do zatrudnienia z POWERem” realizowanym na terenie Podhala mającym na celu aktywizację zawodową osób poszukujących pracy.

Biuro projektu: Ul. Kolejowa 23, Nowy Targ
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00
Mail: power@sytema.pl
Tel: 884 877 177

INFORMACJE O PROJEKCIE „dO ZATRUDNIEINA Z POWEREM”

Zapraszamy osoby w wieku 15-29 roku życia do udziału w projekcie pn.
„Do zatrudnienia z POWERem”
Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 15-29 lat, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W ramach projektu zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile wpisują się w grupy docelowe projektu

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 – 30.06.2023

Celem projektu jest:
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 200 osób młodych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy oraz pracujących w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkująca na terenie powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:

  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami a także
  • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
  • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia,
  • zwrot kosztów dojazdu na wsparcia oraz refundację kosztów opieki nad osobą zależną lub osobą wymagającą dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,

SCHEMAT ŚCIEŻKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca  i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub mailowe.

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu  zapewni szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo: power@systema.pl lub pod numerami telefonu 884 877 177

Biuro projektu i miejsca realizacji wsparcia są dostępne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA DO PROJEKTU – przewidziano publikację 3 list rankingowych dla każdej z grup: (osoby bierne zawodowo, bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz pracujące). 
Listy będą publikowane po zakończeniu tury rekrutacyjnej. W przypadku braku zgłoszeń uczestników danej grupy – lista nie zostanie opublikowana. 

Zaplanowano 20 tur rekrutacyjnych:

1 TURA REKRUTACYJNA: 01.11.2020 – 30.11.2020 rok
Lista rankingowa 1 (11.2020) – osoby bierne zawodowo

2 TURA REKRUTACYJNA: 01.12.2020 – 31.12.2020 rok
Lista rankingowa 2 (12.2020) – osoby bierne zawodowo

3 TURA REKRUTACYJNA: 01.01.2021 – 31.01.2021 rok
Lista rankingowa 3 (01.2021) – osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 1 (01.2021) –osoby bezrobotne

4 TURA REKRUTACYJNA: 01.02.2021 – 28.02.2021 rok
Lista rankingowa 4 (02.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 4 (02.2021) osoby bezrobotne

5 TURA REKRUTACYJNA: 01.03.2021 – 31.03.2021 rok
Lista rankingowa 5 (03.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 5 (03.2021) osoby bezrobotne

6 TURA REKRUTACYJNA: 01.04.2021 – 30.04.2021 rok
Lista rankingowa 6 (04.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 6 (04.2021) osoby bezrobotne

7 TURY REKRUTACYJNE: MAJ rok
Lista rankingowa 7 (05.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 7 (05.2021) osoby bezrobotne

8 TURY REKRUTACYJNE: CZERWIEC 2021 ROK
Lista rankingowa 8 (11-17.06.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 8 (1-2.06.2021) osoby pracujące
Lista rankingowa 8 (3-10.06.2021) osoby pracujące
Lista rankingowa 8 (25-31.06.2021) osoby bezrobotne

9 TURY REKRUTACYJNE: LIPIEC 2021 ROK
Lista rankingowa 9 (25.07-02.07.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 9 (16.07-22.07.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 9 (03-07.07.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 9 (25.07-02.07.2021) osoby pracujące

10 TURA REKRUTACYJNA: 01.08.2021 – 31.08.2021 rok
Lista rankingowa 10 (06-12.08.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 10 (20-26.08.2021) osoby bierne zawodowo
Lista rankingowa 10 (20-26.08.2021) osoby bezrobotne

Najbliższe, zaplanowane tury rekrutacyjne:

11 TURA REKRUTACYJNA: 01.09.2021 – 30.09.2021 rok
12 TURA REKRUTACYJNA: 01.10.2021 – 31.10.2021 rok