Perspektywa 2007-2013 i ZPORR

26. CYFROWI = PRZEBOJOWI

Numer projektu: POKL.09.06.02-02-040/13

Termin realizacji projektu: 01.03.2014 – 30.06.2015

Projekt realizowany w partnerstwie z SAWINET Sp z o.o.

Obszar realizacji: woj. dolnośląskie

Grupa docelowa: osoby w wieku 25-64 lata, pracujące lub bezrobotne, z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego, które nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.6.1 i/lub 9.6.2 i/lub 9.3.

Osoby preferowane:

 • powyżej 50 roku życia (50 % uczestników)
 • pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu (40 % uczestników)
 • zamieszkujące obszary wiejskie (34 % uczestników)

W ramach projektu prowadzone były szkolenie komputerowe na poziomie ECDL Start i Core.

szczecin-cyfrowil-plakat-nowy-adres

STATUS: Zamknięty i rozliczony


25. DOLNOŚLĄSKA AK@DEMIA ECDL DLA 50+

Numer projektu: POKL.09.06.02-02-031/13

Termin realizacji projektu: 01.03.2014 – 30.06.2015
Obszar realizacji: woj. dolnośląskie

Grupa docelowa: osoby w wieku 50-64 lata, niezależnie od ich statusu na rynku pracy, z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego, które nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.6.1 i/lub 9.6.2 i/lub 9.3.

W ramach projektu prowadzone były szkolenie komputerowe na poziomie ECDL Start i Core.

da

STATUS: Zamknięty i rozliczony


24. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC

Numer projektu: POKL.09.06.02-06-039/13

Termin realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015
Obszar realizacji: woj. lubelskie

Grupa docelowa: osoby w wieku 45-64 lata, niezależnie od ich statusu na rynku pracy, z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu prowadzone były szkolenie komputerowe na poziomie ECDL Start i Core.

lb

STATUS: Zamknięty i rozliczony


23. ZACHODNIOPOMORSKA AK@DEMIA ECDL!

Numer projektu: WND-POKL.09.06.02-32-127/12

Termin realizacji projektu: 1.01.2014 – 31.07.2015
Obszar realizacji: woj. zachodniopomorskie

Grupa docelowa: osoby w wieku 25-64 lata zamieszkałe na terenie woj. zachodniopomorskiego z wykształceniem max. średnim, niezależnie od statusu na rynku pracy.
osoby bezrobotne stanowić będą ok. 50% uczestników projektu.

W ramach projektu prowadzone były szkolenia komputerowe na poziomie ECDL Start i Core.

plakat-szczecin

STATUS: Zamknięty i rozliczony


22. AKADEMIA ICT

Numer projektu: POKL.09.06.02-14-208/12

Obszar realizacji: woj. mazowieckie
Termin realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015

Grupa docelowa: osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia (50+) pracujące/bezrobotne/nieaktywne zawodowo, osoby z wykształceniem maksymalnie średnim pracujące/bezrobotne/nieaktywne zawodowo.

W ramach Projektu były prowadzone trzy rodzaje szkoleń:
– Szkolenia komputerowe ECDL Core
– Szkolenia komputerowe ECDL Advanced
– Szkolenia WEBMASTER

wf

STATUS: Zamknięty i rozliczony


21. MAŁOPOLSKA AK@DEMIA ECDL DLA 50+

Numer projektu: POKL.09.06.02-12-216/13

Obszar realizacji: woj. małopolskie
Termin realizacji projektu: 01.12.2013 – 31.12.2014

Grupa docelowa: osoby w wieku 50 – 64 roku życia, nie posiadające wykształcenia wyższego, mieszkające w Małopolsce (z wyłączeniem Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza)

plakat3-kopia

STATUS: Zamknięty i rozliczony


20. NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIEKSZE MOŻLIWOŚCI

Numer projektu: POKL.09.06.02-12-214/13

Obszar realizacji: woj. małopolskie
Termin realizacji projektu: 01.12.2013 – 31.12.2014

Grupa docelowa: osoby w wieku 25 – 64 roku życia, nie posiadające wykształcenia wyższego, mieszkające w Małopolsce (z wyłączeniem Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza)

plakat2-2

STATUS: Zamknięty i rozliczony


19. ECDL na 50+

Numer projektu: POKL.09.06.02-30-175/13

Projekt realizowany w partnerstwie z SAWINET Sp z o.o.

Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Termin realiziacji projektu: 01.12.2013 – 30.06.2015

Grupa docelowa: osoby w wieku 50-64 lata w chwili przystąpienia do Projektu, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa wielkopolskiego, nie prowadzące działalności gospodarczej

plakat-poznan

STATUS: Zamknięty i rozliczony


18. Projekt na miarę potrzeb – szkolenia komputerowe i językowe dla mazowieckich bezrobotnych

Numer projektu: POKL.09.06.02-14-209/12

Termin realizacji projektu: 01.11.2013 – 30.06.2015
Obszar realizacji: woj. mazowieckie

Grupa docelowa: osoby w wieku 25-64 lata w chwili przystąpienia do Projektu, pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do Projektu, zamieszkujące na obszarze województwa mazowieckiego.

W ramach projektu prowadzone są szkolenie z języka angielskiego oraz szkolenia komputerowe na poziomie ECDL Core

wp
STATUS: Zamknięty i rozliczony


17. CYFROWI = PRZEBOJOWI

Numer projektu: POKL.09.06.02-32-053/12

Projekt realizowany w partnerstwie z SAWINET Sp z o.o.

Termin realizacji: 1.10.2013 – 30.06.2015
Obszar realizacji: woj. zachodniopomorskie

Grupa docelowa: osoby w wieku 25-64 lata w chwili przystąpienia do Projektu,posiadające co najwyżej wykształcenie średnie,uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. zachodniopomorskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych oraz nie prowadzące działalności gospodarczej.

db

STATUS: Zamknięty i rozliczony


16. NOWOCZESNE BUDOWNICTWO!

Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-16-148/12

Termin realizacji: 1.09.2013 – 31.10.2014
Obszar realizacji: woj. opolskie

Grupa docelowa: opolskie przedsiębiorstwa z sektora MMŚP prowadzące działalność wyłącznie w branży budowlanej, które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w woj. opolskim w ramach poddziałania 8.1.1 w latach 2007-2010.

W ramach projektu prowadzone były szkolenia:

 • Technologie produkcyjne przyjazne środowisku
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Umowy o roboty budowlane
 • ob

STATUS: Zamknięty i rozliczony


15. e-MARKETING – skuteczna recepta na rozwój MMŚP

Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-16-151/12

Termin realizacji projektu: 1.06.2013 – 30.11.2014
Obszar realizacji: woj. opolskie

Grupa docelowa: opolskie przedsiębiorstwa z sektora MMŚP prowadzących działalność w branżach: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej i usługowej oraz ich pracowników. Objęte wsparcie będą wyłącznie przedsiębiorstwa, które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w woj. opolskim w ramach poddziałania 8.1.1 w latach 2007-2010.

W ramach projektu prowadzone były szkolenia:

Kreatywna marka

 • organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • kreatywność, komunikacja, networking
 • nowoczesne techniki sprzedaży i promocji

Nowoczesny marketing

 • strategie marketingowe
 • nowoczesne technologii informatyczne
 • platformy multikanałowe

oa

STATUS: Zamknięty i rozliczony


14. LUBELSKA AK@DEMIA ECDL

Numer projektu POKL.09.06.02-06-070/12

Termin realizacji projektu: 1.07.2013 – 31.03.2015
Obszar realizacji: woj. lubelskie

Grupa docelowa: osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego w wieku 45-64 lata.

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia komputerowe na poziomie ECDL Start i Core.

la

STATUS: Zamknięty i rozliczony


13. Szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia

Numer projektu POKL.09.06.02-20-032/12

Termin realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.11.2014
Obszar realizacji: woj. podlaskie

Grupa docelowa: osoby w wieku 50-64 lata, niezależnie od ich statusu na rynku pracy, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego.

W ramach projektu prowadzone są szkolenie komputerowe na poziomie ECDL Start i Core.

ba

STATUS: Zamknięty i rozliczony


12. Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela

Obszar realizacji: woj. mazowieckie

Numer projektu POKL.09.04.00-14-093/11

Grupa docelowa: nauczyciele zamieszkujący i pracujący na terenach wiejskich województwa mazowieckiego.

Termin realizacji projektu: 01.08.2012 -31.12.201

wd

STATUS: Zamknięty i rozliczony


11. Pomysł na przyszłość

Numer projektu POKL.08.02.01-14-078/10

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa:
– studenci lub absolwenci uczelni prowadzących studia wyższe na terenie województwa mazowieckiego,
– osoby nieaktywne zawodowo,
– osoby zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu KC).

STATUS: Zamknięty i rozliczony


10. Z komputerem za pan brat – szkolenia dla osób powyżej 45 roku życia

Numer projektu POKL.08.01.01-12-251/10

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia przeznaczone są dla osób:
– powyżej 45 roku życia
– pracujących na terenie województwa Małopolskiego, z wyłączeniem powiatu miasta Kraków
– z własnej inicjatywy wykazujących chęć i zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności.

plakat_3

STATUS: Zamknięty i rozliczony


9. Zdobądź dotację – zostań przedsiębiorcą

Numer projektu POKL.06.02.00-12-086/10

Projekt skierowany jest do osób, domowników, którzy ucierpieli w wyniku powodzi/osuwiska w 2010 roku na terenie województwa małopolskiego.

ka

STATUS: Zamknięty i rozliczony


8. Za Pan Brat z Komputerem II

Numer projektu POKL.08.01.01-14-043/09

Projekt „Za Pan Brat z Komputerem II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób pracujących w wieku powyżej 45 lat, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie, którzy dobrowolnie wykazują chęć i zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności. Przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera oraz szkolenia zaawansowane, ukierunkowane na zdobycie europejskiego certyfikatu ECDL.

STATUS: Zamknięty i rozliczony


7. Za Pan Brat z Komputerem

Numer projektu POKL.08.01.01-14-167/09

Projekt „Za Pan Brat z Komputerem” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób pracujących w wieku powyżej 45 lat, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie, którzy dobrowolnie wykazują chęć i zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności. Przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera oraz szkolenia zaawansowane, ukierunkowane na zdobycie europejskiego certyfikatu ECDL.

STATUS: Zamknięty i rozliczony


6. Obsługa komputera – najlepsza inwestycja w siebie

Numer projektu POKL.08.01.01-06-028/08

Projekt dotyczył szkoleń komputerowych podstawowych i zaawansowanych dla osób 45+ z terenu województwa lubelskiego.

STATUS: Zamknięty i rozliczony


5. Poznaj narzędzia e-learningu, aby uczyć nowocześniej, ciekawiej, skuteczniej

Numer projektu POKL.09.04.00-12-001/08

Projekt za cel główny stawiał przeszkolenie nauczycieli województwa małopolskiego z nowoczesnych technik szkoleń on-line.

STATUS: Zamknięty i rozliczony


4. Zarządzanie Relacjami z Pacjentem (CRM) w świętokrzyskim

Numer projektu Z/2.26/II/2.6/16/05

Projekt w ramach ZPORR 2.6 realizowany w partnerstwie z Business Information Solutions Sp.z o.o. za cel główny stawiał stworzenie stałej sieci współpracy pomiędzy sektorem B+R a NZOZ, której rezultatem będzie wzrost konkurencyjności NZOZ i podniesienie potencjału w sferze innowacji.

STATUS: Zamknięty i rozliczony


3. E- WIEDZA W MAŁOPOLSCE

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Karpacki w ramach ZPORR 2.1. Celem projektu było zwiększenie zainteresowania i podniesienie wiedzy pracowników i kadry zarządzającej instytucjami szkoleniowymi, w zakresie obsługi i wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych do procesu dydaktycznego umożliwiającego nauczanie na odległość- istotnego instrumentu kształcenia ustawicznego. Szkolenia były przeznaczone dla osób pracujących. zameldowanych na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

STATUS: Zamknięty i rozliczony


2. Współpraca młodych przedsiębiorców

Numer projektu Z/12/II/2.5/17/04

Projekt realizowany w ramach ZPORR 2.5 za cel główny stawiał przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do współdziałania ze sobą oraz powstanie 20 nowych firm funkcjonujących w ramach klastru.

STATUS: Zamknięty i rozliczony


1. Wprowadzenie pracowników samorządów i oświaty w komunikację i edukację on-line

Numer projektu Z/2.12/II/2.1/71/04

Projekt w ramach ZPORR 2.1 za cel główny stawiał podniesienie umiejętności nauczycieli województwa małopolskiego w technikach edukacji on-line.

STATUS: Zamknięty i rozliczony