Podhalańska Akademia Sukcesu (PAS 34)

Projektu realizowany w partnerstwie z Industry Personnel Services Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 15-29 lat, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Okres realizacji Projektu: 01.03.2018 – 31.07.2020

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET, bierne zawodowo zamieszkująca na terenie powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

 

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:

– identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym

– identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania),

– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami a także

– poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

– nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

– nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

– wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia, poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Po zakończeniu udziału w projekcie:

co najmniej 17% osób niepełnosprawnych podejmie pracę;

co najmniej 48% osób o niskich kwalifikacjach podejmie pracę;

co najmniej 43% z osób, które nie kwalifikują się do żadnej z powyżej wymienionych grup podejmie pracę.