Droga do zatrudnienia (KF-27)

Projekt „Droga do zatrudnienia” nr RPMP.08.02.00-12-0187/15 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Grupa docelowa:

Projekt początkowo był adresowany do 72 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie powiatów: myślenickiego, proszowickiego, miechowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, nowotarskiego, brzeskiego, gorlickiego, tarnowskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, limanowskiego i dąbrowskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach, 
 • osoby powyżej 50. roku życia, 
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety.

W trakcie realizacji wsparciem objęto dodatkowe 20 osób oraz zwiększono kwotę dofinansowania. Ostatecznie w projekcie wzięły udział 92 osoby.

Zakres projektu:
 • doradztwo zawodowe i psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe,
 • staże zawodowe, zatrudnienie subsydiowane,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • zapewnienie opieki nad osobą zależną,
 • zwrot kosztów dojazdu.

W projekcie wystąpiło zindywidualizowane wsparcie w postaci racjonalnych usprawnień. Niewidoma uczestniczka projektu odbyła staż zdalnie. Konieczne okazało się wprowadzenie dodatkowych usprawnień niwelujących powstałe bariery poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania (laptop, dyktafon, oprogramowanie), które umożliwiły jej wykonywanie obowiązków oraz zwiększyły szanse na zatrudnienie po stażu.

Termin realizacji

Od 1 lipca 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.