Informacja o realizacji nowych projektów

SYSTEMA Sp. z o.o. informuje, iż wraz z Gminami: Raciechowice, Niedźwiedź, Lubień, Dobczyce, Wiśniowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektów  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje, Działanie  10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2019 r.
Całkowita wartość projektów: 8 044 368 zł

Celem Projektów jest rozwijanie kluczowych kompetencji z zakresu matematyki i informatyki oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną dla uczniów następujących szkół:

 1. Szkoła Podstawowa w Gruszowie
 2. Gimnazjum w Raciechowicach

dla których Gmina Raciechowice jest organem prowadzącym

 1. Szkoła Podstawowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Podobinie
 2. Szkoła Podstawowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Koninie
 3. Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej,
 4. Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu,

dla których Gmina Niedźwiedź jest organem prowadzącym

 1. Gimnazjum w Lubniu
 2. Gimnazjum w Tenczynie
 3. Szkoła Podstawowa w Tenczynie
 4. Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej

dla których Gmina Lubień jest organem prowadzącym

 1. Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach,
 2. Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
 3. Szkoły Podstawowej w Kornatce,
 4. Szkoły Podstawowej w Brzącowicach,
 5. Gimnazjum w Dobczycach

dla których Gmina Dobczyce jest organem prowadzącym

16. Szkoła Podstawowa w Lipniku
17. Szkoła Podstawowa w Węglówce
18. Gimnazjum w Wiśniowej

dla których Gmina Wiśniowa jest organem prowadzącym
oraz nabycie i/lub podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz TIK i/lub nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki metodą eksperymentu u nauczycieli w/w szkół, w okresie od 2017-09-01 do 2019-08-31.

Projekt przewiduje trzy główne kierunki wsparcia:
– Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych.
– Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
– Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i
komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu

 

Poniżej link do  LISTY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-3–edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne—rpmp-10-01-03-ip-01-12-032-16/wyniki-oceny-formalnej/10.01.03.KOMUNIKAT_wynik_oceny_formalnej_(1).pdf