WIELKOPOLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA nr nr WND – POWR.01.02.01-30- 0138/15 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Termin realizacji projektu 01 styczeń 2017 – 31 grudzień 2017

Ilość uczestników objętych wsparciem: 120 osób

CEL: Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych

Osoby młode, w tym niepełnosprawne w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 lata, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy,osoby z niepełnosprawnościami do 29 roku życia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *