Wielkopolska Akademia Kształcenia

 

Celem Projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych – biernych zawodowo i bezrobotnych oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.


Termin realizacji projektu: od 02 styczeń 2017 do dnia 31.12.2017 r.

Wsparciem objętych zostanie 120 osób.

 

plakat-v16-1Cel zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie dalszego kształcenia lub stażu w ciągu 4 m-cy od rozpoczęcia udziału w projekcie.

Każdy Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci indywidualnej i kompleksowej pomocy:

● Spotkanie z Doradcą Zawodowym i określenie Indywidualnego Planu Działania – 6 godzin dla każdego uczestnika,

● Indywidualne Pośrednictwo Pracy – stały kontakt z Pośrednikiem w formie dogodnej dla Uczestnika; możliwe spotkania osobiste, telefoniczne, mailowe

● Poradnictwo Psychologiczne – indywidualne Warsztaty motywacyjne dla każdego uczestnika – 6 godzin dla kazdego uczestnika.

● Trening postaw pracowniczych – zajęcia grupowe motywacyjne – 24 godziny dla grupy 10 osobowej

● Rozwój kompetencji transferowalnych – zajęcia grupowe – 36 godzin dla grupy 10 osobowej

● Szkolenia kierunkowe kończące się egzaminem weryfikującym wiedzę zdobytą podczas udziału w projekcie, a także uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności, kompetencje i kwalifikacje Uczestników Projektu. – 120 godzin dla grupy 10 osobowej

● 3-miesięczne staże zawodowe, płatne w ramach projektu; stypendium stażowe dla Uczestnika wynosi 1350 zł netto; staże odbywane w miejscach zgodnych z tematyką szkoleń.

 

Indywidualne pośrednictwo pracy zbada możliwości/ambicje UP i pomoże wybrać optymalną ścieżkę wsparcia dla UP w zależności od zidentyfikowanych braków:

● przedwcześnie ukończona edukacja,brak kwalifikacji – szkolenie kończące się egzaminem z wydaniem certyfikatu, przez uprawnioną do potwierdzania kwalifikacji instytucję,

● brak doświadczenia zawodowego – staż;

Wyłonieni zostaną pracodawcy, którzy będą chętni zatrudnić UP po odpowiednim przeszkoleniu, nabyciu umiejętności.

W ramach projektu weźmiemy po uwagę problemy i wyzwania, przed którymi stoją lokalne rynki pracy, poprzez:

-wyłonienie UP z gmin i powiatów, które w najmniejszym stopniu korzystały dotychczas ze wsparcia EFS

Pośrednictwo pracy, które towarzyszyło będzie UP przez cały okres trwania projektu pobudzało będzie ich aktywność w zakresie poszukiwania pracy.

Zwiększenie kwalifikacji UP wpłynie na poziom ich zatrudnienia. Wykazanie się podczas np. stażu przez UP zdobytymi umiejętnościami da im szansę na zdobycie dłuższego, może stałego zatrudnienia.

Tym samym poprawi się aktywność zawodowa wśród osób z tzw. grupy NEET.

Szkolenia realizowane w ramach projektu dotyczyć będą branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy”.

 

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest dostarczenie kompletnie wypełnionego i podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną.

Nie ma możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną 

Dla pracodawców:

Jeśli pracodawca ma chęć przyjęcia do swojej firmy stażystę, powinien złożyć WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU i dostarczyć go do Biura Projektu

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

Etap I: ogłoszenie naboru uczestników

Etap II: rekrutacja i zebranie formularzy zgłoszeniowych

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych:

  1. prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:
    • formularz rekrutacyjny
  2. oraz dostarczenie dokumentów:
    • kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu – tylko osoby niepełnosprawne

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej projektu 

Etap III: weryfikacja kwalifikowalności Kandydatów

Komisja Rekrutacyjna wyłoni ostateczną listę Uczestników/czek, przy czym pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami i osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenia maksymalnie ponadgimnazjalne).

O przyjęciu Kandydatów decyduje spełnienie kryteriów i wynik indywidualnej rozmowy. Do projektu przyjmowane będą w pierwszej kolejności osoby, których indywidualna sytuacja zawodowa i życiowa wskazuje potrzebę wsparcia.

Etap IV: otrzymanie statusu Uczestnika/czki projektu i rozpoczęcie udziału w Projekcie

Kandydat staje się Uczestnikiem/czką projektu w momencie pierwszej rozmowy z Doradcą Zawodowym

 

 

Kontakt do nas

Adrian JANUSZ – Kierownik Projektu

e-mail ajanusz@systema.pl

Bogusława WASIEWICZ – Psycholog

e-mail bwasiewicz@systema.pl

Olga CZARNECKA – Pośrednik Pracy

e-mail oczarnecka@systema.pl

Magdalena KURKOWSKA – Pośrednik Pracy

e-mail mkurkowska@systema.pl

 

Biuro Projektu: 

Czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 09:00-15:00

ul. Libelta 1A, III piętro, lokal nr 15

61-706 Poznań

e-mail wielkopolska@systema.pl

tel. 733 830 740

Projekt realizowany w Partnerstwie z SAWInet Sp. z o.o.

Kontakt
www.sawinet.pl
biuro@sawinet.pl

www.sawinet.pl

 

 

 

 

Znajdź nas na mapie:

Facebook