Wielkopolska Akademia Kształcenia

 

UWAGA:

Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się zapytaniami od Uczestników informujemy, że zarówno stypendia stażowe jak i stypendia szkoleniowe wypłacane w ramach projektu są przedmiotowo zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a co za tym idzie Uczestnicy nie otrzymują deklaracji PIT 11 ani PIT 8C za rok 2017

 

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Celem Projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych – biernych zawodowo i bezrobotnych oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.


Termin realizacji projektu: od 02.01.2017 do dnia 31.05.2018 r.

Wsparciem objętych zostanie 120 osób.

 

plakat-v16-1Cel zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie dalszego kształcenia lub stażu w ciągu 4 m-cy od rozpoczęcia udziału w projekcie.

Każdy Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci indywidualnej i kompleksowej pomocy:

Ścieżka rozwoju w projekcie Wielkopolska Akademia Kształcenia

1 etap DORADCZY: doradztwo zawodowe, pomoc pośrednika pracy, poradnictwo psychologiczne ok. 18 godz. – zajęcia indywidualne dla każdego uczestnika

2 etap SZKOLENIOWY

– udział w szkoleniach z umiejętności miękkich, tzn. komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem – ogółem 32 godziny.

–  udział w szkoleniach zawodowych, których tematyka jest powiązana z tzn. zielonymi miejscami pracy – ogółem  ok. 40-60 godzin. Stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł za 1 godzinę szkolenia.

Zajęcia grupowe – od 8 do 12 osób w grupie

3 etap STAŻU: 3 miesięczny płatny staż zawodowy u wybranego pracodawcy na terenie woj. wielkopolskiego z możliwością zatrudnienia na kolejne 3 miesiące, wynagrodzenie 1350 zł netto/m-c.

Jeśli etapy 2 i 3 są realizowane w tym samym czasie, szkolenia odbywają się weekendowo.

Tematy szkoleń zawodowych do wyboru:

 1. Eko marketing: budowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku, wykorzystanie walorów ekologicznych firmy w budowaniu przewagi konkurencyjnej, budowanie marki i wizerunku firmy ekologicznej w Internecie – social media, pozycjonowanie, webwriting, content marketing, blogowanie.
 2. Eko biuro: proekologiczne prowadzenie i obieg dokumentacji, redagowanie pism i ofert, promowanie aspektów ekologicznych w komunikacji i obsłudze klienta, elementy prawa pracy, elementy prawa administracyjnego w aspekcie kontaktów z US, ZUS i in. ochrona środowiska i ekologia w pracy biurowo-administracyjnej;
 3. Eko-obsługa klienta: nawiązanie i utrzymanie kontaktu, budowanie relacji z klientem, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, reklamacje i elementy windykacji należności w branży produktów i usług ekologicznych, promowanie polityki proekologicznej firmy w kontakcie z klientem
 4. Sprzedaż produktów ekologicznych: prowadzenie sklepu internetowego z artykułami ekologicznymi, podstawy pracy przedstawiciela handlowego sprzedającego produkty lub usługi ekologiczne (techniki sprzedaży, prowadzenie rozmowy handlowej, badanie potrzeb i pozyskanie klienta), budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o walory ekologiczne

 

Pozostałe tematy w przygotowaniu

 1. Architektura krajobrazu i projektowanie ogrodów
 2. Audytor energetyczny
 3. Monter instalacji fotowoltaicznych
 4. Eco driving
 5. Rolnictwo ekologiczne i podstawy ogrodnictwa
 6. Ekologiczne formy spędzania czasu wolnego: nordik walking, animacja czasu wolnego
 7. Doradca klienta inwestycyjnego ds. technologii przyjaznych środowisku
 8. Zielone szkolenie z zakresu trenera personalnego, trenera fitness z elementami dietetyki

 

Warunkiem uruchomienia grupy szkoleniowej jest zebranie min. 8 uczestników z danego tematu.

Indywidualne pośrednictwo pracy zbada możliwości/ambicje UP i pomoże wybrać optymalną ścieżkę wsparcia dla UP w zależności od zidentyfikowanych braków:

● przedwcześnie ukończona edukacja,brak kwalifikacji – szkolenie kończące się egzaminem z wydaniem certyfikatu, przez uprawnioną do potwierdzania kwalifikacji instytucję,

● brak doświadczenia zawodowego – staż;

Wyłonieni zostaną pracodawcy, którzy będą chętni zatrudnić UP po odpowiednim przeszkoleniu, nabyciu umiejętności.

W ramach projektu weźmiemy po uwagę problemy i wyzwania, przed którymi stoją lokalne rynki pracy, poprzez:

-wyłonienie UP z gmin i powiatów, które w najmniejszym stopniu korzystały dotychczas ze wsparcia EFS

Pośrednictwo pracy, które towarzyszyło będzie UP przez cały okres trwania projektu pobudzało będzie ich aktywność w zakresie poszukiwania pracy.

Zwiększenie kwalifikacji UP wpłynie na poziom ich zatrudnienia. Wykazanie się podczas np. stażu przez UP zdobytymi umiejętnościami da im szansę na zdobycie dłuższego, może stałego zatrudnienia.

Tym samym poprawi się aktywność zawodowa wśród osób z tzw. grupy NEET.

Szkolenia realizowane w ramach projektu dotyczyć będą branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw. “zielonymi miejscami pracy”.

 

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest dostarczenie kompletnie wypełnionego i podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną.

Nie ma możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną 

Dla pracodawców:

Jeśli pracodawca ma chęć przyjęcia do swojej firmy stażystę, powinien złożyć WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU i dostarczyć go do Biura Projektu

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

Etap I: ogłoszenie naboru uczestników

Etap II: rekrutacja i zebranie formularzy zgłoszeniowych

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych:

 1. prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:
  • formularz rekrutacyjny
 2. oraz dostarczenie dokumentów:
  • kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu – tylko osoby niepełnosprawne

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej projektu 

Etap III: weryfikacja kwalifikowalności Kandydatów

Komisja Rekrutacyjna wyłoni ostateczną listę Uczestników/czek, przy czym pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami i osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenia maksymalnie ponadgimnazjalne).

O przyjęciu Kandydatów decyduje spełnienie kryteriów i wynik indywidualnej rozmowy. Do projektu przyjmowane będą w pierwszej kolejności osoby, których indywidualna sytuacja zawodowa i życiowa wskazuje potrzebę wsparcia.

Etap IV: otrzymanie statusu Uczestnika/czki projektu i rozpoczęcie udziału w Projekcie

Kandydat staje się Uczestnikiem/czką projektu w momencie pierwszej rozmowy z Doradcą Zawodowym

 

 

Kontakt do nas

Adrian JANUSZ – Kierownik Projektu

e-mail ajanusz@systema.pl

Bogusława WASIEWICZ – Psycholog

e-mail bwasiewicz@systema.pl

Olga CZARNECKA – Pośrednik Pracy

e-mail oczarnecka@systema.pl

Magdalena KURKOWSKA – Pośrednik Pracy

e-mail mkurkowska@systema.pl

 

Biuro Projektu: 

Czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 09:00-15:00

ul. Libelta 1A, III piętro, lokal nr 15

61-706 Poznań

e-mail wielkopolska@systema.pl

tel. 733 830 740

Projekt realizowany w Partnerstwie z SAWInet Sp. z o.o.

Kontakt
www.sawinet.pl
biuro@sawinet.pl

www.sawinet.pl

 

 

 

 

Znajdź nas na mapie:

Facebook